Can you do cardio while taking clenbuterol, clenbuterol xt